DERNEĞİMİZ İSTANKÖY VAKIF BAŞKANI’NA, VAKIF MALLARININ SATIŞINA İNGİLİZCE VE TÜRKÇE BASIN AÇIKLAMASIYLA TEPKİ GÖSTERDİ

 

 

2 Kasım 2020

İstanköy Vakıf Malları Yönetim Kurumu Başkanlığı’na

İstanköy-Yunanistan

 

Vakouf Ko

Mitropoleos 1

Kos/Dodekanise/Hellas

 

 

Sayın Başkan,

Bildiğiniz üzere derneğimiz, Rodos, İstanköy ve Onikiadalar’dan göç ederek Türkiye’ye yerleşen Türklerin kurmuş olduğu bir sivil toplum örgütüdür.

Daha önce de bildirdiğimiz üzere, Derneğimizin amaçları arasında; Türkiye’ye göç etmiş Rodos, İstanköy ve Onikiadalı Türkler arasında dayanışmayı artırma, kültür, örf ve geleneklerini yaşatma ve öğretme ile adalardaki Osmanlı Türklerinden kalma kültür eserlerinin yaşatılması, korunması ve restorasyonu için çalışan kurumlara yardımcı olma, kültürel mirasın korunması ve aslına sadık biçimde muhafazası da dahil her türlü kültürel haklarını korumak için girişimlerde bulunma gibi konular sayılabilir.

Sayın Başkan

Derneğimiz, her iki ülke arasında dostluğun sağlam temellere oturtulmasının, öncelikle ilişkilerde sorun olan konuların çözümünden geçtiğini düşünmektedir.

Bunlardan birisi de  “Vakıflar Sorunu”dur.

Bilindiği üzere Yunanistan’daki Türk vakıfları, 1923 Lozan Barış Antlaşması öncesinde Osmanlı Devleti Hukuk Sistemi’ne uygun olarak kurulmuşlardır ve bugün de Osmanlı Hukuku, İslâm Hukuku ve ikili anlaşmalara uygun olarak yönetilmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda bilinen, ancak dile getirilmekten kaçınılan bir gerçek de, Evkaf Nizamnamesi’ne göre  “Vakıf Malının alınamaz, satılamaz, mülk edinilemez ve miras olarak taksim edilemez” olmasıdır.

Anlaşmaya göre, Evkaf Nizamnamesi uyarınca şimdiye değin gerçekleştirilen satış ve bağış işlemlerinin tümü geçersizdir.

Evkaf İdaresi’nde, Cami, Okul, Medrese, Mezarlık ve Çeşme gibi inanç camiasına ve amme yararına hizmet veren taşınmazların Tapu Senetleri yoktur. Evkaf Nizamnamesi’ni düzenleyen hukukçular, vakıf malının satılmasını engellemek amacıyla anılan yapıtlar için Tapu Senedi vermemişlerdir. Bu nedenle “tapusu olmayan bir mal kanunen satılamaz” kararının geçerli olması gerekmektedir.

Öte yandan, vakıf mallarının korunmasının İstanköy ve Rodos’un Müslüman Türk ahalisinin din ve ibadet özgürlüğü ile bağlantılı bir mesele olduğu aşikardır. Bahsekonu din ve ibadet özgürlüğünün cemaat olarak kullanılabilmesi için söz konusu malların korunması elzemdir. Bu itibarla, Yunan Yönetimleri tarafından atanmakta olan Yönetim Kurullarının sürdürdüğü tasfiye işlemlerinin aynı zamanda din ve ibadet özgürlüğünü kısıtlayan bir niteliği olduğunu düşünmekteyiz.

Özetle, AİHM ve Avrupa Birliği ölçütlerine göre, şimdiye kadar yapılan bu satışların tümü usulsüz ve geçersizdir.

Sayın Başkan,

Son aylarda İstanköy’de de Vakıf Mallarının elden çıkarılması ile ilgili olarak soydaşlarımızdan aldığımız duyumlara göre ; Yunanistan Kültür ve Spor Bakanı Sayın Lina Mendoni’nin, İstanköy’e gerçekleştirdiği ziyarette, hasarlı camilerin bakım ve onarımının devletten beklenilmemesi gerektiğini belirterek, 2017 depreminde hasar gören, şehir merkezindeki Cezayirli Gazi Hasan Paşa camisinin restorasyonu için gerekli kaynağın elde edilmesi konusunda ise Vakfa ait Çayır/Selveri bölgesinde bulunan 38 dönümlük arazinin 20 dönümlük bölümünün komşu otel işletmesine 600 bin Euro bedelle satılmasını önermiş olduğu anlaşılmaktadır.

Sayın Başkan,

Sayın Bakanın  öncelikle  Vakıf mallarının satışının Yunan makamlarınca teşvikini, en iyi ihtimalle Yunanistan’ın ülkesindeki tarihi ve kültürel eserleri koruma bağlamındaki yükümlülüklerini kendi kaynaklarıyla yerine getiremediğini teyit etmek olarak yorumluyoruz . Ancak olumsuz bir yaklaşımla söz konusu tutum, Yunan makamlarının Vakıf mallarının eritilmesine ilişkin politikayı sürdürdüklerinin aleni bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.

Sayın Başkan,

Bildiğiniz üzere, Türkiye Balkanlarda ve diğer ülkelerde Osmanlı Dönemi’nden kalan vakıf mallarının  korunması konularında  işbirliği içindedir. Bu kapsamda  Türkiye’nin, Yunanistan’dan gelecek  işbirliği taleplerine de açık olacağı kanaatindeyiz. Dernek olarak da olası böyle bir işbirliğinde maddi  ve manevi  her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek isteriz.

Sayın Başkan,

Dernek olarak, Rodos ve İstanköy’e ait aidiyetimiz ve tüzüğümüzün amaçları doğrultusunda konuyla ilgilenmek durumdayız. Ancak, atalarımızdan bize Vakıflar yoluyla kalan mirasın korunması, derneğimiz kadar, sizin de şahsi sorumluluğunuzdadır.

Vakıf mallarının satılmaması ya da devredilmemesi konularında, hukuki haklarımız da saklı kalmak kaydıyla, gerekli duyarlılığı göstermenizi ve alınan kararların uygulamasını durdurmanızı bekliyoruz.

Gereğini bilgilerinize derneğimiz adına arz ve rica ediyorum.

 

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı

Başkan

2 November 2020

 

 

Presidency of Kos Foundation Properties Management

Kos/ Dodekanise/Hellas

 

Vakouf Ko

Mitropoleos 1

Kos/ Dodekanise/Hellas

 

Dear President,

Our association is a non-governmental organization established by Turks who emigrated from Rhodes, Kos and the Dodecanese and settled in Turkey.

The aims of our association include increasing solidarity among the Rhodes, Kos and Dodecanese Turks who had emigrated to Turkey, keeping alive and teaching Turkish customs and traditions, providing help to institutions working for the protection and restoration of cultural monuments in the island inherited from the Ottoman Turks, and undertaking initiations to preserve all sorts of cultural rights including protection and authentic preservation of cultural heritages.

Dear President,

Our association believes that establishing a lasting friendship between the two countries on solid foundations can be primarily achieved through the solution of problematic issues in bilateral relations.

 

One of them is the “Foundations Problem”.

As is known, Muslim Turkish foundations in Greece were established in accordance with the Ottoman State’s Legal System prior to the 1923 Lausanne Peace Treaty, and today the foundations are supposed to be administered in compliance with the rules of Universal Law, Ottoman Law, Islamic Law and relevant bilateral treaties. In this context, what is known but avoided to be expressed is the fact that “Foundation Properties cannot be bought, sold, acquired and shared as inheritance” according to the Waqf (Foundation) Regulations.

According to the Treaty of Lausanne, provisions of the Regulations on Foundations render all sale and donation transactions up to date null and void.

Foundations Administration does not hold any Property Deeds for properties like Mosques, Schools, Madrasahs, Graveyards and Public Fountains which serve faithful congregations and public good. The legists who prepared the Regulations on Foundations avoided issuing Property Deeds for such properties on purpose in order to prevent foundation properties from being sold. Therefore the provision that “a property without a property deed cannot be sold legally” is valid and must be upheld.

On the other hand, it is clear that protection of these Foundation properties is a matter associated with freedom of religion and worship for the Muslim Turkish congregations of Kos and Rhodes. Protection of the properties in question is essential for these congregations to practice their rights of religion and worship. Therefore, it is our belief that the liquidation actions undertaken by the Board of Directors assigned by the Greek Government also constitute restriction of the freedom of religion and worship.

In summary, according to the ECHR and the European Union criteria, all these sales transactions conducted so far are illegal and void.

Dear President,

According to the information we have obtained from our cognates about the sale of the foundation properties in Kos in recent months, it is understood that Greek Minister of Culture and Sports Lina Mendoni stated during a visit to Kos that maintenance and repair of damaged mosques should not be expected from the state and as for the restoration of the Cezayirli Gazi Hasan Pasha Mosque at the city center which was damaged during the 2017 earthquake, and she proposed that 20 acres of the foundation’s 38-acre land in the Çayır / Selveri region be sold to the neighboring hotel establishment for 600 thousand Euros.

Dear President,

In all likelihood, we interpret the minister’s proposal as a confirmation of the fact that the Greek authorities’ encouragement for the sale of Foundation properties demonstrates that the Greek Government is not able to fulfill its obligations to protect the historical and cultural monuments in Greece with its own resources. However, this attitude harboring a negative approach is considered as a clear indication that the Greek authorities still continue to pursue the Greek policy towards the liquidation of the Foundation’s assets.

Dear resident,

As you know, Turkey displays great co-operation for the protection of the foundation assets from the Ottoman period in the Balkans and other countries. In this connection, we also believe Turkey shall be open to future Greek demands for cooperation in this matter.  Also, we would like to express that our association is ready to provide all kinds of material and moral support for any possible cooperation between the two countries.

Dear President,

Our association is in a position to address this issue as described among the objectives of our charter and by virtue of our belonging to Rhodes and Kos. However, protecting the heritage left to us by our ancestors through Foundations primarily falls under the responsibility of the Greek State.

As a non-governmental organization, we expect Greece to demonstrate due sensitivity regarding the issue of discontinuing the sale or transfer of the properties of the Foundation, save for our legal rights.

On behalf of our association, I kindly submit it to your attention and request you to take necessary action.

 

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı

President